Team

Peyton Himley
President
himleyp9664@my.uwstout.edu
Ally Neidermyer
Secretary
neidermyera8594@my.uwstout.edu
Ryan Foyt
Treasurer
foytr2874@my.uwstout.edu
Sophia Waletzko
Vice-President
waletzkos6349@my.uwstout.edu
Jill Paetzold
Advisor
paetzoldj@uwstout.edu